Základní informace

Název školy:

Mateřská škola Hrotovice
Adresy školy:

1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Telefon: 568 860 229
E-mail: reditel@mshrotovice.cz
Statutární orgán:
ředitelka Mgr. Vladimíra Dobrovolná
Právní forma:
příspěvková organizace
Zřizovatel: Město Hrotovice
Typ MŠ:
s celodenním provozem
Kapacita školy:
75 dětí
Provozní doba školy:
6.00 - 16.00 hodin

Povinné informace podle zákona 106/1999 Sb.

1. Oficiální název: Mateřská škola Hrotovice
2. Důvod a způsob založení:
3. Organizační struktura: viz stránka Zaměstnanci
4. Kontaktní spojení:

Adresa: 1. máje 610, 675 55 Hrotovice

Telefon: 568 860 229

E-mail: reditel@mshrotovice.cz

datová schránka ID: npmkrwd

5. Případné platby můžete poukázat: Účet č. 1525796309/0800, vedený u ČS Hrotovice
6. IČ: 750 228 18
7. DIČ: Není
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:
9. Žádosti o informace:

Osoba určená k poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy.

Žádost o informace lze podat osobně, telefonicky, e-mailem, webovým formulářem.

10. Příjem žádostí a dalších podání: Osoba určená k poskytování informací, přijímání a vyřizování stížností, podnětů a oznámení: ředitelka školy.
Postup je dán vyhláškou č. 150/1958 Ú.l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů občanů a podle příkazu ministra č. 3/1992 ze dne 22.5. 1992
11. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí ředitele lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru školství, mládeže a tělovýchovy podáním učiněným u ředitelky mateřské školy.
12. Formuláře: - Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
- Evidenční list pro dítě
- Přihláška ke stravování
Formuláře lze získat v provozní době v kanceláři ředitelky školy.
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: Zařazení dětí do mateřské školy - k dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14. Nejdůležitější předpisy: - zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 109/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
15. Sazebník úhrad za poskytování informací: Po dohodě s ředitelkou školy.
16. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.: Počet podaných písemných žádostí o informace v roce 2008: 0
17. Seznam organizací: MŠ nezřizuje žádné organizace.

GDPR

Prohlášení o přístupnosti