Třídy

V Mateřské škole Hrotovice jsou 3 třídy.

Nejmladší děti zpravidla nastupují do 1. třídy Červená pastelka. Je zde věnován dostatek času na adaptaci dětí ve spolupráci s rodiči a v souladu s individuálními potřebami dítěte. Děti si pomalu a postupně zvykají na pobyt v mateřské škole, na každodenní činnosti, od začátku jsou vedeny k samostatnosti v sebeobsluze, hygieně, stolování. Učí se komunikovat s ostatními dětmi, s učitelkou, spolupracovat, společně si hrát. Společně si vytváří jednoduchá třídní pravidla a rituály, která se postupně učí respektovat.

Starší děti postupují do 2. třídy Modrá pastelka nebo do 3. třídy Zelená pastelka, kde se již rozšiřuje a obohacuje vzdělávací nabídka a program vzhledem k vyššímu věku dětí. Děti se učí pracovat společně i ve skupinkách, získávají větší okruh znalostí a dovedností hlavně prožitkovým učením a hrou. Jsou vedeny ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti, učí se navzájem si pomáhat.

Předškoláci navštěvují 3. třídu Zelená pastelka, popřípadě 2. třídu Modrá pastelka, kde je již program přizpůsoben tak, aby se děti postupně připravovaly na vstup do základní školy, zvládnutí dalších povinností, získání znalostí, kompetencí a dovedností.

Děti s odkladem školní docházky jsou zařazeny dle aktuální situace do 2. nebo 3. třídy tak, aby s touto skupinkou měla učitelka dostatek prostoru pro individiální práci. Tyto děti mají program obohacený o další aktivity, které vedou k rozvoji školní zralosti a školní připravenosti. Všechny aktivity, které jsou určeny předškolákům, absolvují společně s nimi, také společně tráví určitý čas pobytu v MŠ.

Ve všech třídách vedeme děti hlavně k samostatnosti, schopnosti vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, pomoci druhému, umět se rozhodnout, nebát se odmítnout nežádoucí projevy chování druhých, poradit si v běžných situacích. Vzdělávací program je sestaven na základě individualizace, učitelka sestavuje nabídku tak, aby mohla vyzdvihnout silné stránky a posílila a rozvinula slabší stránky každého dítěte.

Ve školce jsme jedna velká rodina, děti se navzájem znají, setkávají se spolu při odpoledním provozu, při společných aktivitách, na zahradě. Setkávají se během dne se všemi učitelkami i s ostatním personálem.


1. třída

2. třída

3. třída

4. třída Dětská skupina

Prohlášení o přístupnosti