Informace pro rodiče

Přijímací řízení

Kritéria přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky
2. děti podle věku k celodenní docházce - děti budou přijímány v pořadí od nejstaršího po nejmladší do počtu volné kapacity
3. děti podle věku k polodenní docházce
4. děti podle věku s omezenou docházkou


O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

Úplata za předškolní vzdělávání 2022 /2023

1. Výše úplaty za předškolní vzdělávání

Na základě zákona č. 561 / 2004 Sb., o předškolním , základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a vyhlášky č. 14 / 2005 Sb., o předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů byla stanovena ředitelkou školy úplata za předškolní vzdělávání v následující výši:


500,- Kč děti přijaté na stálou docházku


2. SLEVY :

Zproštění od úplaty

a/ Děti ve věku 5 - 6, 7 let jsou od úplaty zproštěny (účinnost od 1. 1. 2005)
b/ Pěstouni, mající v pěstounské péči dítě a tuto skutečnost prokáží ředitelce MŠ


Snížení úplaty

V případě, kdy dítě nenavštěvuje mateřskou školu po celý kalendářní měsíc z důvodu pobytu v léčebně, může být úplata snížena na polovinu stanovené částky.

Plátce je v tomto případě povinen podat písemnou žádost ředitelce školy a doložit tuto skutečnost lékařským potvrzením.

V případě přerušení provozu o hlavních prázdninách po dobu 1 měsíce je úplata snížena za tento měsíc na 0,- Kč


3. Úhrada úplaty

Bezhotovostním převodem z účtu plátce na účet MŠ.

Prohlášení o přístupnosti