Žádost o informace

Váš e-mail
Předmět
Kontrola captcha
Zpráva

GDPR

Subjekty údajů mají právo na výmaz (neplatí pro zákonné zpracování osobních údajů), opravu, přenositelnost, podání námitky, informace, právo získat data ve strojově čitelném formátu.
Obec vydává na žádost subjektu údajů informace, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou nebo nejsou zpracovávány. Pokud zpracovávány jsou, má subjekt údajů přístup k následujícím informacím:
a) účely zpracování
b) kategorie dotčených osobních údajů
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny
d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby
Lhůta k vyřízení žádosti subjektu údajů je jeden měsíc od obdržení žádosti. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit o dva měsíce, o čemž musí být subjekt údajů ze strany správce informován, včetně důvodů prodloužení.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů je Luboš Palát, palat@kazda.info

Prohlášení o přístupnosti