< návrat zpět

Provozní řád

Provozní řád školní jídelny při MŠ Hrotovice

Adresa školy: Mateřská škola Hrotovice, 1. máje 610

Vedoucí školního stravování: Bohumila Přepechalová

Vedoucí kuchařka: Jana Denemarková

Provozní doba :

Výdej obědů probíhá denně v době od 11.10 hod. do 13.30 hod. v souladu s rozvrhem vyučování v ZŠ Hrotovice


Přihlašování a odhlašování stravy:

Přihlášením ke stravování ve ŠJ vzniká strávníkovi povinnost dodržovat pravidla při přihlašování a odhlašování obědů

Odhlašování - přihlašování oběda je nutné provést nejpozději do 13.30 hod. den předem.
V pondělí, nebo jiný první den po volném dni , ráno do 7.00 hod.

Změnu lze oznámit telefonicky na č. 568 860 294, e-mailem: jidelna@mshrotovice.cz  nebo osobně u vedoucí ŠJ (případně ve školní kuchyni)

Pokud není oběd při neúčasti strávníka odebrán, ani řádně odhlášen, započítává se stravné v plné výši

V případě onemocnění žáka si mohou zákonní zástupci vyzvednout oběd v první den nemoci do jídlonosiče. Další dny, pokud je na dítě vystaveno „ošetřování", není na oběd ve školní jídelně nárok.


Úhrada stravného:
Bezhotovostním převodem na účet MŠ.
Pro bezhotovostní úhradu stravného je nutné odevzdat potvrzení o souhlasu s inkasem (vydá banka, u níž je veden účet, pro úhrady ze sporožirových účtů České spořitelny je veden účet č. 101297341 / 0800, klienti ostatních peněžních ústavů vydávají souhlas s inkasem také ve prospěch účtu č. 101297341 / 0800)


Pokud nebude stravné uhrazeno, bude strávník až do doby řádného zaplacení ze stravování vyřazen.


Přehled cen stravného:

Žáci 7 - 10 let = 22,- Kč
Žáci 11 - 14 let = 24, - Kč
Žáci nad 15 let = 26, - Kč


Dozor v jídelně:

Dozor v jídelně vykonává pedagog ZŠ pověřený k tomuto úkonu předpisem ředitele ZŠ .
Dbá na bezpečnost žáků a sleduje dodržování pravidel společenského chování.


Povinnosti strávníků:

Konzumovat vydanou stravu ve školní jídelně
Dodržovat zásady slušného chování :
- chovat se ohleduplně a slušně k ostatním strávníkům a personálu školní kuchyně
- omezit hlučnost při stolování a při čekání na výdej stravy
- respektovat přítomnost dětí MŠ, které v době výdeje obědů tráví polední odpočinek
- udržovat v čistotě stoly
- uposlechnout pokynů dozoru a pracovníků ŠJ
- neničit majetek a vybavení ŠJ. V případě úmyslného poškození majetku ŠJ, uhradí dotyčný žák škodu v plné výši
- opustit po dokončení oběda stravovací prostory a areál MŠ v souladu s pokyny dozoru


Je zakázáno:

Znehodnocovat vydaný oběd
Pohybovat se volně v prostorách areálu před a po ukončení oběda
Kouřit v prostorách areálu MŠ a jídelny
Znečišťovat odpadky prostory školní jídelny a venkovní plochy MŠ
Chovat se hlučně a neukázněně v době čekání na výdej stravy


V případě závažného a opakovaného porušování řádu ŠJ, si ŠJ vyhrazuje právo informovat o nevhodném chování zástupce ZŠ a rodiče, případně vyloučit žáka ze stravování.

Prohlášení o přístupnosti